Fruit Smash Photoshoot, Pretoria
Cake Smash for a first birthday / Grant / Pretoria Photographer
Izabella turns 4 / Liannay turns 1 : Birthday Family Fun / Pretoria Photographer Splish Splash